fbpx
10. Red-shanked douc (2)
10. Red-shanked douc (5)
10. Red-shanked douc (4)
10. Red-shanked douc (3)

Scientific name: Pygathrix nemaeus (nemaeus)

EN name: Red-shanked douc

VN name: Voọc chà vá chân nâu/ Voọc chà vá chân đỏ