fbpx
243. Common cobra (VN-MYN) (1)
243. Common cobra (VN-MYN) (4)
243. Common cobra (VN-MYN) (2)

Scientific name: Naja kaouthia

EN name: Common cobra (VN-MYN)

VN name: Rắn hổ mang một mắt kính