fbpx
244. Chinese Cobra N.VNChina (2)
244. Chinese Cobra N.VNChina (4)
244. Chinese Cobra N.VNChina (3)

Scientific name: Naja atra

EN name: Chinese Cobra N.VN/China

VN name: Rắn hổ mang Trung Quốc