fbpx
7. Hatinh langur (1)
7. Hatinh langur (4)
7. Hatinh langur (3)
7. Hatinh langur (2)

Scientific name: Trachypithecus hatinhensis

EN name: Hatinh langur

VN name: Voọc đen Hà Tĩnh/Voọc đen gáy trắng