fbpx
6. Francois’ langur (1)
6. Francois’ langur (4)
6. Francois’ langur (3)
6. Francois’ langur (2)

Scientific name: Trachypithecus francoisi (francoisi)

EN name: Francois’ langur

VN name: Voọc đen má trắng