fbpx
12. Black-shanked douc (1)
12. Black-shanked douc (4)
12. Black-shanked douc (3)
12. Black-shanked douc (2)

Scientific name: Pygathrix (nemaeus) nigripes

EN name: Black-shanked douc

VN name: Voọc chà vá chân đen