fbpx
293. Small-tooth sawfish (2)
293. Small-tooth sawfish (1)
293. Small-tooth sawfish (4)
293. Small-tooth sawfish (3)

Scientific name: Pristis pectinata

EN name: Small-tooth sawfish

VN name: Cá kiếm răng nhỏ Đại Tây Dương