fbpx
202. Spotted Greenshank (1)
202. Spotted Greenshank (4)
202. Spotted Greenshank (3)
202. Spotted Greenshank (2)

Scientific name: Tringa guttifer

EN name: Spotted Greenshank

VN name: Choắt (lớn) mỏ vàng