fbpx

Giant ibis

162. Giant ibis (4)

White-shouldered Ibis

161. White-shouldered Ibis (4)

Spot-billed pelican

165. Spot-billed pelican (3)

Black-faced Spoonbill

160. Black-faced Spoonbill (1)

Chinese egret

164. Chinese egret (1)