fbpx
166. Oriental Darter (2)
166. Oriental Darter (1)
166. Oriental Darter (5)
Bird (Oriental Darter), Sydney,Australia

Scientific name: Anhinga melanogaster

EN name: Oriental Darter

VN name: Chim Cổ rắn/Điêng Điểng Phương Đông