fbpx
Imperial pheasant 1
Imperial pheasant 4
Imperial pheasant 3
Imperial pheasant

Scientific name: Lophura imperialis

EN name: Imperial pheasant

VN name: Gà lôi lam mào đen