fbpx
148. Edwards pheasant (1)
144. Edwards pheasant (4)
148. Edwards pheasant (3)
148. Edwards pheasant (2)

Scientific name: Lophura edwardsi

EN name: Edwards pheasant

VN name: Gà lôi lam mào trắng